Vytvořte fakturu

ANNEXUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Obchodní název ANNEXUS
IČO 31389805
TIN 2020339101
DIČ SK2020339101
Datum vytvoření 27 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANNEXUS
Zrínskeho 9A
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 224 177 €
Zisk -33 638 €
Kapitál 725 991 €
Vlastní kapitál 101 719 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905223820
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 544,868
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 432,640
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 432,640
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 159,032
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 231,923
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 41,685
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,379
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 81,138
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 81,138
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,138
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,241
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,130
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,111
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,849
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,849
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 544,868
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,083
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,194
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 92,887
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 95,088
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,201
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,638
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 476,785
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 219
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 219
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 476,566
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,699
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,699
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 465,600
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 473
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 441
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,353
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 224,182
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 224,177
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 224,026
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252,487
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 119,578
D. Služby (účtová skupina 51) 93,336
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,846
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,779
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,030
4. Sociální náklady (527, 528) 37
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,449
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,594
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,594
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,684
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,310
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,112
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,373
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,373
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,368
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,678
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,638
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016