Vytvořte fakturu

DIVIDEND - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.06.2016
Basic information
Obchodní název DIVIDEND
IČO 31390323
TIN 2020478416
DIČ SK2020478416
Datum vytvoření 27 Únor 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DIVIDEND
Nová Rožňavská 134/A
83207
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 759 315 €
Zisk 47 749 €
Kapitál 8 202 911 €
Vlastní kapitál 6 605 550 €
Kontaktní informace
Email prikkelova@alvena.sk
Telefon(y) 0244250420, 0244257200, 063812240, 06381224063812240, 063863812240
Date of updating data: 14.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,214,956
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,695,300
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,296,930
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,230,536
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,047,581
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,813
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 398,370
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 230,041
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 68,328
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 100,001
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,516,935
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,399,380
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,220,389
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,220,389
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,178,991
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 117,555
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 873
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 116,682
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,721
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,721
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,214,956
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,580,672
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,857,280
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,857,280
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 663,878
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 130,213
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 130,213
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -118,448
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 692,604
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -811,052
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,749
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 634,284
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 64,472
12. Odložený daňový závazek (481A) 64,472
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 159,812
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 138,140
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,140
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 918
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,753
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 410,000
Date of updating data: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 759,316
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 759,315
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 759,312
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 773,678
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 94,162
D. Služby (účtová skupina 51) 542,718
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 59,231
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 88,792
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 88,792
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -19,827
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,602
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,363
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,435
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 442,177
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 368,452
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 73,725
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 73,725
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 378,944
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 368,452
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,000
2. Ostatní náklady (562A) 10,000
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 489
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 63,233
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,870
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,121
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,760
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,749
Date of updating data: 14.06.2016
Date of updating data: 14.06.2016