Vytvořte fakturu

EMEL BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EMEL BRATISLAVA
IČO 31390633
TIN 2020304935
DIČ SK2020304935
Datum vytvoření 13 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMEL BRATISLAVA
Švabinského 21
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 837 784 €
Zisk -90 647 €
Kapitál 5 682 902 €
Vlastní kapitál 1 478 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.emel.sk
Telefon(y) +421232663333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,290,168
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,231,981
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 573,187
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 547,918
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,269
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,658,794
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,353,283
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 305,475
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 36
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,887,787
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 36,693
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 36,693
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 857,736
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 139,081
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 517,266
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 201,389
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 953,810
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 176,697
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,697
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 680,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 97,113
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,548
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,180
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,368
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 170,400
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 170,400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,290,168
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,603
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 500,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,305,363
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -2,134,861
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -2,134,861
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -574,252
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,636
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -596,888
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,647
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,284,408
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,185,128
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 22,843
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,162,285
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 527,952
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,442,974
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,087,881
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 518,177
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 569,704
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,570
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,382
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 55,748
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 99,002
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,177,391
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 34,864
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,864
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 93,490
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 157
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 157
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,684,826
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,837,784
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 39,986
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,644,840
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 152,958
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,057,875
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 62,105
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,813
D. Služby (účtová skupina 51) 280,697
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 551,996
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 418,271
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 129,492
4. Sociální náklady (527, 528) 4,233
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,226
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 52,256
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 52,256
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 995,005
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,777
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -220,091
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,300,211
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,147
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 33,397
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 21,396
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12,001
XII. Kurzové zisky (663) 750
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114,395
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 105,913
2. Ostatní náklady (562A) 105,913
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,844
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,638
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80,248
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -300,339
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -209,692
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -209,692
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -90,647
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015