Vytvořte fakturu

HAMÉ SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Obchodní název HAMÉ SLOVAKIA
IČO 31391079
TIN 2020337880
DIČ SK2020337880
Datum vytvoření 20 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HAMÉ SLOVAKIA
Hlavná 44/A
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 32 537 372 €
Zisk 2 216 032 €
Kapitál 11 435 362 €
Vlastní kapitál 4 734 695 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0260300511, 0260300542
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,780,555
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,116,589
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,184
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,184
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 72,478
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 72,478
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,040,927
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,040,927
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,629,346
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,404
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,056
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,348
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 559,139
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 500,000
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 59,139
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,380,340
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,068,951
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,526
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,067,425
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 3,170,133
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 131,929
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,327
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 668,463
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,370
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 664,093
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 34,620
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6,227
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28,393
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,780,555
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,429,760
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,659,696
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 165,970
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 165,970
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 388,062
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 388,062
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,216,032
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,350,795
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 39,627
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 39,627
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,627
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 4,627
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,156,105
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,493,239
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,843,718
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 649,521
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 93,068
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 47,178
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 521,069
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,551
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150,436
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,075
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 110,361
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,424,804
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,537,372
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 32,104,704
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 320,100
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 21,068
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,885,010
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 25,174,472
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 244,648
D. Služby (účtová skupina 51) 2,701,427
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,486,306
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,097,808
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 396
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 361,985
4. Sociální náklady (527, 528) 26,117
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,957
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,533
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,533
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,737
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 109,723
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 94,207
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,652,362
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,304,257
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 197,170
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 197,170
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 197,049
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 121
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,287
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 73
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 190,883
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,843,245
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 627,213
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 669,365
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -42,152
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,216,032
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016