Vytvořte fakturu

SALVUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SALVUS
IČO 31391303
TIN 2020874570
DIČ SK2020874570
Datum vytvoření 23 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALVUS
Narcisova 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 380 316 €
Zisk 9 858 €
Kapitál 713 171 €
Vlastní kapitál 165 497 €
Kontaktní informace
Email salvus@salvus.sk
Telefon(y) 0905575533
Mobile(y) 0905575533
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 666,109
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 578,040
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 578,040
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 578,040
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,188
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 70,980
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 49,990
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,990
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,777
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,213
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 208
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 208
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,881
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,881
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 666,109
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 175,356
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 9
2. Ostatní fondy (427, 42X) 9
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 158,185
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 158,185
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,858
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 465,553
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 166,108
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 780
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 165,328
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 154,103
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 108,527
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,187
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,187
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 61,833
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,384
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,244
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,446
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,433
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,816
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,816
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,999
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 25,200
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 22,800
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 380,316
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 338,610
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,706
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,328
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,858
D. Služby (účtová skupina 51) 113,676
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 133,032
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 94,022
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,145
4. Sociální náklady (527, 528) 6,865
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,586
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,616
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,616
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,560
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,988
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 209,076
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,175
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,183
2. Ostatní náklady (562A) 20,183
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,991
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,170
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,818
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,858
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015