Vytvořte fakturu

STH - Stavohotely - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název STH - Stavohotely
IČO 31391621
TIN 2020321468
DIČ SK2020321468
Datum vytvoření 27 Březen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo STH - Stavohotely
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 250 070 €
Zisk -114 836 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253417884, 0255410390, 0255410395, 0255422726, 0255572586, 0255577540, 0258238107, 0258238108, 0258
Fax(y) 0253413526, 0255410389, 0263826443
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,200,297
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,913,968
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,913,968
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 890,367
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,888,973
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 57,109
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 77,519
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,000,000
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,000,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,279,287
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 63,618
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 62,176
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,442
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 88,984
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 85,431
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,431
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,553
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,126,685
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,454
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,107,231
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,042
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,042
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,200,297
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,905,800
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 183,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 183,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 89,624
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 89,624
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,487
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 4,487
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,742,925
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,742,925
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -114,836
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 294,311
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 55,820
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 52,037
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,783
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 213,338
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,054
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,054
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 84,535
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 37,970
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,587
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,192
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,153
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,153
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 186
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 186
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,167,990
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,250,070
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,265
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,153,725
V. Aktivace (účtová skupina 62) 28,976
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 44
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,060
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,403,074
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,036
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 818,521
D. Služby (účtová skupina 51) 306,996
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,646,772
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,265,385
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 344,795
4. Sociální náklady (527, 528) 36,592
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 78,176
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 510,903
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 510,903
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 37
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,706
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,927
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -153,004
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,063,413
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50,699
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 30,000
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 30,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20,699
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20,699
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,449
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,432
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 42,250
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -110,754
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,082
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,813
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,731
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -114,836
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015