Vytvořte fakturu

UBC Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Obchodní název UBC Slovakia
IČO 31391869
TIN 2020305232
DIČ SK2020305232
Datum vytvoření 30 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UBC Slovakia
Kukuričná 17
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 568 €
Zisk -32 776 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244459940, 0244459939
Mobile(y) +421905744100, 0905744100
Fax(y) 0244459941
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,562,199
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,919,328
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 26,555
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 26,555
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 339,444
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 91,592
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,857
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,980
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 225,015
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,553,329
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,515,813
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 13,676
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 23,840
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 642,871
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,522
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,522
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 490,948
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 490,948
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 490,948
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 134,401
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 537
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 133,864
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,562,199
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -435,360
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 26,055
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 26,055
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -435,279
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -435,279
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,776
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,997,559
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 519
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 519
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 33,194
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 33,194
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,121,842
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 707,253
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 707,253
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,411,637
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,752
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 984
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 216
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,842,004
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 103,568
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 282
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 90,150
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,136
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,623
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,065
D. Služby (účtová skupina 51) 75,161
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,150
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,093
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,016
4. Sociální náklady (527, 528) 1,041
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,918
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,227
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,227
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,055
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,206
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,721
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,721
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,721
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,776
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,776
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016