Vytvořte fakturu

RECORD TK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RECORD TK
IČO 31391915
TIN 2020334525
DIČ SK2020334525
Datum vytvoření 23 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RECORD TK
Bojnícka 16/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 630 835 €
Zisk 396 867 €
Kapitál 2 638 636 €
Vlastní kapitál 653 286 €
Kontaktní informace
Email klecka@record-tk.sk
Telefon(y) +421232660888, +421232660800
Mobile(y) +421903700722
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,229,917
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 781,659
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 781,659
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 249,253
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 391,909
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 114,979
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 25,518
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,445,318
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 204,223
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,290
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 202,933
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 229,029
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 68,005
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,005
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 157,274
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,750
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 899,583
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 899,583
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 899,583
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 112,483
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 130
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 112,353
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,940
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 29
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,911
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,229,917
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,050,153
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,317
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,317
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 644,330
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 810,406
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -166,076
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 396,867
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,179,730
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 49,458
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,948
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 44,510
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 9,010
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 9,010
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,093,308
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 458,974
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 458,974
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 393,043
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 80,214
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,261
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,913
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 83,795
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,108
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,908
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,908
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,046
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 34
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 34
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,627,287
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,630,835
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 337,833
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,289,454
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,715
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,103,094
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 288,995
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 926,187
D. Služby (účtová skupina 51) 2,422,872
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 351,776
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 253,518
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 87,516
4. Sociální náklady (527, 528) 10,742
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,361
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 78,861
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 78,861
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,042
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 527,741
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 989,233
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,908
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,908
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,908
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,168
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,064
2. Ostatní náklady (562A) 12,064
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,086
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,260
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 516,481
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 119,614
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 123,422
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,808
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 396,867
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015