Vytvořte fakturu

McDonald's Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.01.2016
Basic information
Obchodní název McDonald's Slovakia
IČO 31392229
TIN 2020305606
DIČ SK2020305606
Datum vytvoření 06 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo McDonald's Slovakia
Kráľovské údolie 1
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 821 095 €
Zisk 2 219 542 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254418590, 0254418591
Date of updating data: 19.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 41,987,576
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 36,719,380
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,565
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,565
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 36,711,815
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,454,233
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 25,516,084
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,615,589
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 125,909
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,022,967
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 217,718
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 217,718
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 33,205
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 33,205
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,205
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,512,729
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,510,936
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,933
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,505,003
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,793
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,259,315
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 274,763
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,984,552
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 245,229
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 163,572
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 81,657
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,987,576
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,028,553
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,841,865
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,841,865
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,852,808
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 304,318
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 304,318
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,810,020
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,810,020
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,219,542
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,935,323
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,233,435
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,117
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,225,318
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,087,423
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,027,134
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,875
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,713,259
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 12,060,559
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 288,867
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 127,142
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 579,433
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,288
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 614,240
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 392,444
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 221,796
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 225
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 23,700
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 23,700
Date of updating data: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,704,442
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,821,095
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 20,900,318
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,951,073
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 731,352
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 238,352
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,808,772
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,062,378
D. Služby (účtová skupina 51) 7,832,034
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,633,127
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,505,374
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,059,946
4. Sociální náklady (527, 528) 67,807
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 35,713
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,905,179
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,866,590
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 38,589
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 569,815
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 770,526
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,012,323
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,956,979
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 832
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 147
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 147
XII. Kurzové zisky (663) 685
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94,431
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 72,487
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 72,486
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11,466
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,478
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93,599
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,918,724
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 699,182
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 609,382
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 89,800
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,219,542
Date of updating data: 19.01.2016
Date of updating data: 19.01.2016