Vytvořte fakturu

SLOVINTEGRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Obchodní název SLOVINTEGRA
IČO 31392318
TIN 2020922541
DIČ SK2020922541
Datum vytvoření 06 Duben 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVINTEGRA
Tematínska 5/A
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 422 641 €
Zisk -16 611 037 €
Kontaktní informace
Email office@slovintegraenergy.sk
webové stránky http://www.slovintegraenergy.sk
Mobile(y) +421910359936
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 188,186,891
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 182,541,090
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 545
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 545
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 129,520
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 113,756
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,764
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 182,411,025
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 159,953,665
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 22,457,360
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,632,252
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 19,038
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 19,038
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,910
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,789
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,789
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,121
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 5,000
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 5,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,579,304
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,213
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,578,091
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,549
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,916
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,633
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 188,186,891
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 168,937,883
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 65,334,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 65,334,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 43,610,500
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 21,952,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,947,000
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 5,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 37,834,742
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 14,349,573
2. Ostatní fondy (427, 42X) 23,485,169
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -741,365
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 590,457
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -1,331,822
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,559,043
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,559,043
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,611,037
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,248,870
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,172
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,172
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 689
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 689
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 18,750,866
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 365,994
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,052
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,052
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 147,908
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,250
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 29,770
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,037
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,977
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 126,149
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 126,149
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 138
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 138
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,351,297
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 422,641
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 193,767
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 226,964
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,910
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,595,858
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,060
D. Služby (účtová skupina 51) 386,660
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,029,911
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 559,578
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 234,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 221,834
4. Sociální náklady (527, 528) 14,499
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,082
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,109
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,109
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 31,013
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,023
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,173,217
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -229,953
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,559,112
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 30,800,000
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,401,476
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 1,400,072
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 1,404
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,357,530
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,343,298
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14,232
XII. Kurzové zisky (663) 106
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49,998,953
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 40,809,800
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 8,934,097
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 81,079
2. Ostatní náklady (562A) 81,079
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,217
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 172,760
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,439,841
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,613,058
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -2,021
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,584
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -7,605
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,611,037
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016