Vytvořte fakturu

PONGRATZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Obchodní název PONGRATZ
IČO 31392482
TIN 2020334591
DIČ SK2020334591
Datum vytvoření 29 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PONGRATZ
Dolná 2066
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 13 342 875 €
Zisk 6 313 038 €
Kontaktní informace
Email pongratz@pongratz.sk
webové stránky http://www.pongratz.sk
Telefon(y) +421336475613, +421336486511, +421336473213, +421336475610
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,156,864
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,156,235
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 14,439
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 14,439
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,141,796
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 203,297
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,448,585
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 162,268
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 327,646
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,973,686
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,573,468
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,062,419
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 404,051
3. Výrobky (123) - /194/ 93,671
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,327
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 388,612
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 266,547
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,752
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 257,795
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107,383
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,682
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,606
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,267
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,339
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 26,943
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,908
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 22,035
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,156,864
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,959,349
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 682,534
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 682,534
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,868
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,868
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,070,091
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,070,091
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,313,038
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,195,866
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 398,174
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 391,400
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,774
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 468,244
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,206,033
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 607,447
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 493,593
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,854
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 516,452
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 43,580
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,165
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,702
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 687
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 123,162
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,925
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 82,237
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 253
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,649
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,649
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,979,307
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,342,875
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,854,894
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 124,413
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 218,621
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 45,447
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,099,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,986,196
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,151,219
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -205,305
D. Služby (účtová skupina 51) 874,692
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 974,139
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 687,679
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 244,368
4. Sociální náklady (527, 528) 42,092
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,731
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 220,755
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 203,667
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 17,088
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 63,737
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -141,710
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,938
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,356,679
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,377,322
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,764
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 33,545
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 20,400
2. Ostatní náklady (562A) 13,145
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 834
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,385
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,761
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,315,918
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,313,038
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015