Vytvořte fakturu

KOLOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Obchodní název KOLOS
IČO 31393039
TIN 2020305364
DIČ SK2020305364
Datum vytvoření 07 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOLOS
Lamačská cesta 45
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 634 375 €
Zisk -552 562 €
Kapitál 1 696 101 €
Vlastní kapitál 589 178 €
Kontaktní informace
Email kolos@kolos.sk
webové stránky http://www.kolos.sk
Telefon(y) +421265316504
Fax(y) 0265411946
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,249,609
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 68,014
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 14,293
2. Software (013) - /073, 091A/ 14,293
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 53,721
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 53,721
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,178,602
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,071,389
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 753,956
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 753,956
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,518
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 283,915
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 107,213
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 347
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 106,866
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,993
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,993
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,249,609
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -191,592
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 185,466
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 168,202
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 168,202
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -552,562
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,441,201
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,487
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,140
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,347
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 752,464
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 301,924
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 301,924
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 400,677
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,289
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,907
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,667
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 63,100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,364
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 49,736
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 621,150
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,636,181
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,634,375
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,577,075
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 23,431
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,869
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,159,669
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 85,932
D. Služby (účtová skupina 51) 3,422,109
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,549,592
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,020,445
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 480,666
4. Sociální náklady (527, 528) 48,481
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,875
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 63,557
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 63,557
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,967
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,571
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -525,294
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,069,034
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,807
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 1,784
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,844
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,350
2. Ostatní náklady (562A) 9,350
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,589
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,905
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,037
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -546,331
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,231
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,347
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -552,562
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016