Vytvořte fakturu

Indigo Park Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Obchodní název Indigo Park Slovakia
IČO 31393152
Datum vytvoření 13 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Indigo Park Slovakia
Pri trati 25
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 877 896 €
Zisk 95 159 €
Kapitál 948 521 €
Vlastní kapitál 121 958 €
Kontaktní informace
Email vincipark@vincipark.sk
Telefon(y) 0240203750, 0238104819
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 980,053
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 652,053
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,738
2. Software (013) - /073, 091A/ 20,738
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 631,315
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 298,256
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 332,166
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 893
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 286,201
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 401
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 296
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 105
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 189,600
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 64,893
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,957
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,936
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 125,248
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -541
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 96,200
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,224
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 69,976
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 41,799
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,004
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 34,795
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 980,053
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,751
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 79,666
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 79,666
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 32,959
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 57,234
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -24,275
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 95,159
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 762,385
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 587,233
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 573,368
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,259
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,606
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 137,532
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 70,770
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,770
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,067
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,988
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,506
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,201
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 35,241
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,241
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,379
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,917
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,917
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,823,926
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 877,896
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 33
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 255,498
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 622,365
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 745,077
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 375
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,586
D. Služby (účtová skupina 51) 143,622
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 411,990
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 291,814
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 94,443
4. Sociální náklady (527, 528) 25,733
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,576
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 97,232
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 97,232
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,039
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,657
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 132,819
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,948
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 133
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 121
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,757
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,016
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 5,088
2. Ostatní náklady (562A) 928
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 147
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,594
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,624
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 124,195
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 29,036
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 29,036
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 95,159
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016