Vytvořte fakturu

LOG systems - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název LOG systems
IČO 31393381
TIN 2020347252
DIČ SK2020347252
Datum vytvoření 25 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOG systems
Most pri Bratislave 810
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Prodej a příjem 9 388 149 €
Zisk 354 909 €
Kapitál 10 177 320 €
Vlastní kapitál 1 545 413 €
Kontaktní informace
Email info@yale.sk
webové stránky http://www.yale.sk
Telefon(y) +421245650424, +421245650425, +421245650426
Mobile(y) +421910652245, +421910692245, +421910783245, +421910698245, +421910832245, +421910782245, +421903653785, +421903906719
Fax(y) 0245650426
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,875,888
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,374,984
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,374,984
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 344,431
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 326,918
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,571,389
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 132,246
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,453,558
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,021,412
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 966,352
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 55,060
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,779,908
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,769,441
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,769,441
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,745
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,722
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 652,238
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 631,688
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,550
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 47,346
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 376
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 46,970
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,875,888
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,900,322
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,538,110
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,538,110
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 354,909
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,975,517
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,077,136
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 249
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,069,030
12. Odložený daňový závazek (481A) 7,857
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,600,405
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,090,660
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,090,660
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 129,433
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 34,523
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,107
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,686
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,259,996
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,459
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,267
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,192
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 274,517
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 49
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 49
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,022,671
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,388,149
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,694,401
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,275,132
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 365,478
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,138
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,500,878
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,525,583
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,437,744
D. Služby (účtová skupina 51) 1,146,851
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 766,392
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 544,481
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 191,202
4. Sociální náklady (527, 528) 30,709
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,516
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,365,729
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,365,729
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 64,908
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 16,068
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 162,087
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 887,271
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,859,355
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 425,604
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 420,514
2. Ostatní náklady (562A) 420,514
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,082
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -425,599
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 461,672
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 106,763
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 108,805
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,042
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 354,909
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015