Vytvořte fakturu

dm drogerie markt - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Obchodní název dm drogerie markt
IČO 31393781
TIN 2020354534
DIČ SK2020354534
Datum vytvoření 27 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo dm drogerie markt
Na pántoch 18
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 148 942 311 €
Zisk 3 632 695 €
Kapitál 58 273 868 €
Vlastní kapitál 21 900 826 €
Kontaktní informace
Email dmadmin@dm-drogeriemarkt.sk
webové stránky http://www.dm-drogeriemarkt.sk
Telefon(y) +421249204200, +421800111881
Fax(y) 0249204222
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 63,200,312
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,877,825
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 45,752
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 42,181
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,571
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,832,073
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 22,313,435
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,360,942
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,157,696
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,710,923
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 24,031,309
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 443,365
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 23,587,944
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,460,387
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,460,387
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,209,844
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,194,680
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,194,680
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,164
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,009,383
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 716,938
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 292,445
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 611,564
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 600,842
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10,722
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,200,312
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,533,521
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 14,898,460
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,898,460
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 716,859
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,489,846
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,489,846
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,795,661
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,795,661
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,632,695
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,657,683
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,360,000
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,360,000
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 0
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 677,114
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 677,114
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 10,000,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,709,437
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,630,925
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,630,925
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,062,037
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 796,404
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 525,595
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 694,249
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 227
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,543,948
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 671,721
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,872,227
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 367,184
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,108
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 997
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 8,111
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 148,833,760
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 148,942,311
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 141,113,754
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,613,129
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 108,551
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,106,877
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,981,868
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 89,237,627
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,573,966
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -48,818
D. Služby (účtová skupina 51) 21,976,438
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,042,776
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,559,821
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 10,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,635,027
4. Sociální náklady (527, 528) 837,928
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,586
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,792,496
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,226,425
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 566,071
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 104,905
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,767
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,268,125
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,960,443
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,987,670
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,859
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 108
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 108
XII. Kurzové zisky (663) 8
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 12,743
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,128,367
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 433,405
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 433,405
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 653
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 694,309
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,115,508
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,844,935
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,212,240
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,978,691
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -766,451
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,632,695
Date of updating data: 28.10.2016