Vytvořte fakturu

ISAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ISAX
IČO 31393993
TIN 2020347329
DIČ SK2020347329
Datum vytvoření 26 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISAX
Majerníkova 14
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 371 €
Zisk -2 784 €
Kapitál 116 532 €
Vlastní kapitál -5 657 €
Kontaktní informace
Email balazi@aurex.sk
Telefon(y) 0265311125, 0254789502
Mobile(y) +421904993483
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 128,565
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 41,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 40,000
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 40,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,408
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 72,156
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 54,961
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,961
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 17,195
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,500
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,752
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,243
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,509
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 157
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 157
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 128,565
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,440
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,767
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,767
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 617
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 617
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,040
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,040
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,784
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 139,399
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,392
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,392
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 133,255
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,259
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,259
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,013
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,246
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,681
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,056
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,752
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,752
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -2,394
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 16,234
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) -18,628
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 73,871
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 75,371
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,838
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 57,033
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,069
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 16,117
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,819
D. Služby (účtová skupina 51) 20,560
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 37,087
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,111
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,076
4. Sociální náklady (527, 528) 900
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 430
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,000
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,698
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,375
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,087
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 180
2. Ostatní náklady (562A) 180
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 907
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,086
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,784
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,784
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015