Vytvořte fakturu

J & P - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J & P
IČO 31394094
TIN 2020843660
DIČ SK2020843660
Datum vytvoření 12 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J & P
Búdková 33
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 499 594 €
Zisk 87 385 €
Kapitál 595 068 €
Vlastní kapitál -338 452 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254431406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 368,511
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 121,375
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 121,375
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 121,375
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 243,741
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 46,250
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,250
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 173,728
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 133,117
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,117
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,493
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,763
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,856
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,907
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,395
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,395
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 368,511
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -251,067
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -345,755
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,185
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -372,940
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,385
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 619,329
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 227,880
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 180,400
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 180,400
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 57
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 47,423
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 40,195
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 348,904
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 282,788
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,788
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,316
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,163
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,237
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,400
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,350
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 249
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 499,594
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 499,594
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 499,594
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 402,935
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,004
D. Služby (účtová skupina 51) 294,547
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,190
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,137
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,736
4. Sociální náklady (527, 528) 317
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,290
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 54,044
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 54,044
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,830
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,030
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,659
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 189,043
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,317
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,844
2. Ostatní náklady (562A) 7,844
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 473
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,313
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 88,346
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,385
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015