Vytvořte fakturu

BELT & AT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název BELT & AT
IČO 31394205
TIN 2020330433
DIČ SK2020330433
Datum vytvoření 15 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELT & AT
Devätinová 54
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 753 910 €
Zisk 64 412 €
Kapitál 543 617 €
Vlastní kapitál 319 962 €
Kontaktní informace
Email anabela.lamosova@beltat.com
webové stránky http://www.beltat.com/2
Fax(y) 0245641173
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 810,783
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 442,648
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,940
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 7,940
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 434,708
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 183,353
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 169,289
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 82,066
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 366,636
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 89,645
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 89,645
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 200,638
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 128,839
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 128,839
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 105
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 71,694
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,353
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,126
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 74,227
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,499
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,499
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 810,783
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 431,759
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,948
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,948
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 358,759
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 358,759
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,412
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 378,995
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 50,349
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 50,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 349
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 256,146
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 86,677
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,677
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 153,484
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 885
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 605
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,495
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 72,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 29
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 29
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 753,910
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 579,902
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 168,805
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,375
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,828
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 666,689
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 292,447
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,570
D. Služby (účtová skupina 51) 284,829
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 23,177
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,563
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,180
4. Sociální náklady (527, 528) 1,434
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,127
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,176
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,176
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,363
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,840
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,160
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,221
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 138,861
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 79
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 72
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,938
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,449
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 489
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,859
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,362
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 19,950
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 19,950
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,412
Date of updating data: 28.04.2016