Vytvořte fakturu

KOL - EKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Obchodní název KOL - EKO
IČO 31394388
TIN 2020347362
DIČ SK2020347362
Datum vytvoření 05 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOL - EKO
I. Bukovčana 8
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 599 445 €
Zisk -577 €
Kapitál 508 896 €
Vlastní kapitál 178 644 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264461445, 0264360257, 0264537141
Fax(y) 0264461445
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 467,296
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 277,480
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 277,480
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 114,398
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,475
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 120,535
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 952
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,120
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 16,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,816
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 113,842
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 113,842
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 62,391
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 62,391
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,391
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,583
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,415
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,168
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 467,296
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 238,029
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 213,118
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 927
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 927
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,257
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,257
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -577
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,267
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 226,571
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 109,578
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,578
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,416
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 269
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,728
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,580
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,696
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,696
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 598,989
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 599,445
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 301,088
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 261,600
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 32,978
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,779
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 589,182
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 342,612
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,008
D. Služby (účtová skupina 51) 104,252
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 59,688
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 44,679
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,342
4. Sociální náklady (527, 528) 2,667
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,142
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,502
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,502
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 26,978
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,263
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 80,816
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,960
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 909
2. Ostatní náklady (562A) 909
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,051
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,960
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,303
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -577
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016