Vytvořte fakturu

MERCURI INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Obchodní název MERCURI INTERNATIONAL
IČO 31394744
TIN 2020321754
DIČ SK2020321754
Datum vytvoření 18 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERCURI INTERNATIONAL
Dúbravská cesta 2
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 470 831 €
Zisk 27 212 €
Kapitál 348 712 €
Vlastní kapitál 151 415 €
Kontaktní informace
Email mercuri@mercuri.sk
webové stránky http://www.mercuri.sk
Telefon(y) +421244462674, +421244462677, +421244462675, +421244644051
Fax(y) 0244462677
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,265
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,265
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,265
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 178,201
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 44,499
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,340
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 132,362
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 181,466
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,088
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 609
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 296
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,212
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 146,378
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 67,605
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 49,559
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31,235
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,175
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,149
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 29,214
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 470,831
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 452,094
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,737
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 439,268
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,427
C. Služby (účtová skupina 51) 181,898
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 207,069
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,186
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,196
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 714
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,778
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,563
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 244,769
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,145
X. Úrokové výnosy (662) 1,102
XI. Kurzové zisky (663) 43
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,132
M. Úrokové náklady (562) 1,783
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 331
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -987
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 30,576
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,364
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 27,212
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015