Vytvořte fakturu

Sylex - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Sylex
IČO 31395091
TIN 2020330477
DIČ SK2020330477
Datum vytvoření 29 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sylex
Mlynské Luhy 31
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 185 552 €
Zisk 589 542 €
Kapitál 6 284 883 €
Vlastní kapitál 3 972 864 €
Kontaktní informace
Email sales@sylex.sk
webové stránky http://www.sylex.sk
Telefon(y) +421248201811, +421248201819
Mobile(y) +421911264442
Fax(y) 0248201819, 0248201862
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,170,844
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,137,991
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 44,370
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 37,370
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 7,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,893,621
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 836,228
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,107,668
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 288,299
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,661,426
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 200,000
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 4,701
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 195,299
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,726,235
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,096,858
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,030,531
3. Výrobky (123) - /194/ 66,327
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,860,803
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,508,366
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,508,366
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 352,437
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 768,574
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,695
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 751,879
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 306,618
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,070
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 292,548
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,170,844
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,162,404
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,565,559
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,565,559
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 589,542
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,992,159
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,213
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,213
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 825,159
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,095,240
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,774,509
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,774,509
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 993,150
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 124,653
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 134,912
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 68,016
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 58,547
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 58,547
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 16,281
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 16,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,775,945
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,185,552
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 8,567,784
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 177,670
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 40,483
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 285,991
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113,624
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,376,862
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,222,358
D. Služby (účtová skupina 51) 658,081
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,966,064
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,105,971
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 727,767
4. Sociální náklady (527, 528) 132,326
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24,601
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 291,309
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 291,309
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 183,019
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,430
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 808,690
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,905,498
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,128
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 93
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 93
XII. Kurzové zisky (663) 18,199
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 836
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57,657
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,303
2. Ostatní náklady (562A) 5,303
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 34,659
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,695
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,529
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 770,161
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 180,619
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 180,619
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 589,542
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015