Vytvořte fakturu

SYRMEX INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Obchodní název SYRMEX INTERNATIONAL
IČO 31395538
TIN 2020305749
DIČ SK2020305749
Datum vytvoření 05 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYRMEX INTERNATIONAL
Slnečné jazerá 2572
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 605 845 €
Zisk 11 306 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0904286572, 0904286572, 0245925897, 0220201020, 0262250178, 0903787000, 0905787000, 0905787000, 0917
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,109,317
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,902,157
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,902,157
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 231,183
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 832,039
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 90,694
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 748,241
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 201,143
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 38,142
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,152
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,990
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 140,108
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 128,456
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 128,456
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,517
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,135
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,893
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,371
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,522
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,017
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6,017
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,109,317
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,483,056
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,701,778
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 934
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 934
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -237,601
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,234
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -269,835
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,306
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 626,261
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,589
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,589
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 338,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 274,672
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,034
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,034
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 224,653
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,077
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,145
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,644
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,119
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,000
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 582,411
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 605,845
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 136,293
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 446,118
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,434
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 571,508
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 96,517
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 203,691
D. Služby (účtová skupina 51) 116,224
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 87,731
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 64,386
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,528
4. Sociální náklady (527, 528) 2,817
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,612
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 45,582
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 45,582
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,151
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,337
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,979
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,004
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 579
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 579
XII. Kurzové zisky (663) 425
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,167
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,394
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 11,394
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,372
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,401
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,163
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,174
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,868
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,868
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,306
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016