Vytvořte fakturu

HOTEL DEVÍN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Obchodní název HOTEL DEVÍN
IČO 31395741
TIN 2020326473
DIČ SK2020326473
Datum vytvoření 01 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo HOTEL DEVÍN
Riečna 4
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 598 449 €
Zisk 77 721 €
Kapitál 4 824 764 €
Vlastní kapitál -1 124 339 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254418185
Fax(y) 0259985857
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,959,821
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,596,299
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,754
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,498
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 256
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,589,545
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 483,152
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,801,080
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 169,605
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 135,708
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 331,440
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 49,132
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,865
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 267
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 87,925
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 82,163
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,163
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,762
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 194,383
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,395
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 188,988
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 32,082
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23,956
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 8,126
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,959,821
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,046,618
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,319,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,319,400
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 41,881
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 199,164
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 199,164
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,684,784
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,684,784
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,721
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,995,426
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,337,724
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,000,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,688
12. Odložený daňový závazek (481A) 335,036
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,566,935
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 93,626
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,626
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,224,308
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 54,561
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,477
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,227
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 120,736
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 90,767
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,093
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 52,674
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,013
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 11,013
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,544,818
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,598,449
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,969
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,542,849
V. Aktivace (účtová skupina 62) 19,061
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,570
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,466,791
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,633
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 517,586
D. Služby (účtová skupina 51) 615,223
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,078,947
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 801,353
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 255,568
4. Sociální náklady (527, 528) 22,026
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,842
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 199,668
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 199,668
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,892
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 131,658
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,429,437
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 215,277
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 150,000
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 63,917
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 63,917
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 24
XII. Kurzové zisky (663) 1,336
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 250,709
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 66,388
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 182,075
2. Ostatní náklady (562A) 182,075
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 676
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,570
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,432
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 96,226
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,505
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,885
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 15,620
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,721
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016