Vytvořte fakturu

1. Tatranská, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Obchodní název 1. Tatranská, akciová
IČO 31395783
TIN 2020326264
DIČ SK2020326264
Datum vytvoření 08 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo 1. Tatranská, akciová
K vodopádom 4051
05985
Štrbské Pleso
Financial information
Prodej a příjem 3 102 760 €
Zisk -1 071 979 €
Kapitál 12 911 386 €
Vlastní kapitál -2 912 863 €
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,572,463
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,374,479
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,222,587
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,617,178
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,333,407
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 246,977
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 25,025
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,151,892
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,129,115
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 22,777
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,148,254
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 28,610
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24,220
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,390
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,946,100
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 3,300,000
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,300,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 385,850
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 260,250
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,134,032
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,067,047
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,067,047
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66,966
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,512
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,179
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,333
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 49,730
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 49,730
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,572,463
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,984,841
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,341,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,341,400
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,254,262
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,254,262
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,071,979
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,187,305
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,377,275
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 14,375,206
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,069
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 723,938
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 514,426
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,426
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,771
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,212
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 146,372
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,157
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 45,123
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,123
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,969
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,369,999
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,369,999
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,508,162
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,102,760
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,451
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,499,712
V. Aktivace (účtová skupina 62) 3,048
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 591,549
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,309,526
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 55,280
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 555,181
D. Služby (účtová skupina 51) 797,682
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 510,102
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 358,540
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 127,700
4. Sociální náklady (527, 528) 23,862
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,520
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,315,385
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,315,385
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 133
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,388
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58,855
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -206,766
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,103,068
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 677,179
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 674,913
2. Ostatní náklady (562A) 674,913
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,266
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -677,166
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -883,932
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 188,047
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 188,045
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,071,979
Date of updating data: 12.01.2017