Vytvořte fakturu

amper PEHA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název amper PEHA
IČO 31395872
TIN 2020347373
DIČ SK2020347373
Datum vytvoření 15 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo amper PEHA
Donnerova 9
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 958 124 €
Zisk 579 €
Kapitál 345 921 €
Vlastní kapitál 79 237 €
Kontaktní informace
webové stránky http://amperpeha.sk
Mobile(y) +421905895245
Fax(y) 0327762741
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 225,108
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,805
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 27,805
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,805
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 195,257
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 47,059
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 47,059
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 115,364
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 115,205
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,205
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,834
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,340
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,494
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,046
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,046
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 225,108
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,190
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 61,308
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 140,224
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -78,916
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 579
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 155,918
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,105
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,105
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 153,870
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 102,108
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,108
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,697
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,045
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,520
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 943
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 943
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 958,132
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 958,124
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 908,555
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,666
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,903
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 953,166
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 793,696
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,565
D. Služby (účtová skupina 51) 73,249
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,682
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,354
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,184
4. Sociální náklady (527, 528) 144
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,117
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,942
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,942
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,464
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,451
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,958
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,711
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,507
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 365
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,142
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,499
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,459
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 579
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015