Vytvořte fakturu

CEWE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Obchodní název CEWE
IČO 31395937
TIN 2020349034
DIČ SK2020349034
Datum vytvoření 31 Květen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CEWE
Galvaniho 7/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 856 660 €
Zisk 667 995 €
Kapitál 4 141 454 €
Vlastní kapitál 1 181 869 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0268204415, 0268204410, 0268204433
Fax(y) 0268204423
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,261,867
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,217,934
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 772,454
2. Software (013) - /073, 091A/ 23,434
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 749,020
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 445,480
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,348
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 353,132
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,990,401
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,258,776
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31,341
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,227,435
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 418,072
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 101,679
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,679
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 316,393
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,008,038
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 988,397
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 319,008
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 669,389
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,880
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,761
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 305,515
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,287
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 302,228
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 53,532
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 35,042
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 18,490
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,261,867
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,738,346
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 996,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 996,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,506,725
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,432,374
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,432,374
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 667,995
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,504,740
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 119
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 119
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,389,718
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,131,409
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 662,407
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 469,002
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 773,139
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 77,066
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 53,304
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 152,065
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 202,735
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 114,903
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,310
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 109,593
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 18,781
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 18,781
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,526,246
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,856,660
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,518,075
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,008,171
V. Aktivace (účtová skupina 62) 23
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,553
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 326,838
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,067,018
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,994,184
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 249,350
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 10,221
D. Služby (účtová skupina 51) 4,303,143
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,577,678
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,159,898
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 384,083
4. Sociální náklady (527, 528) 33,697
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,166
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 229,968
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 229,968
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 115
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,260
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -301,547
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 789,642
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,969,371
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 408
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 405
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87,169
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 22,015
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 22,015
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 907
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 64,247
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86,761
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 702,881
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,886
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 34,886
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 667,995
Date of updating data: 03.08.2016
Date of updating data: 03.08.2016