Vytvořte fakturu

CPK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CPK
IČO 31396089
TIN 2020909154
DIČ SK2020909154
Datum vytvoření 22 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CPK
Robotnícka 5
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 682 €
Zisk -14 881 €
Kapitál 165 927 €
Vlastní kapitál -14 632 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421902805198
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 137,053
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 120,711
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 120,711
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 34,806
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 84,384
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,521
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,096
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 600
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,496
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,435
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,061
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 246
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 246
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 137,053
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -29,869
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,292
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -22,292
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,881
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,483
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 162,056
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 162,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 56
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,355
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 159
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,022
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 588
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,586
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,072
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,072
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 439
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 439
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 37,450
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 37,682
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 37,450
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 232
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,520
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,993
D. Služby (účtová skupina 51) 10,509
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,338
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,576
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,229
4. Sociální náklady (527, 528) 533
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 680
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,780
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,780
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,220
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,838
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,948
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -83
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,921
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,881
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31396089 TIN: 2020909154 DIČ: SK2020909154
 • Sídlo: CPK, Robotnícka 5, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Květen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 10.04.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  APK, s. r. o. 6 640 € (100%) Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.03.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   10.04.2009Noví spoločníci:
   APK, s. r. o. Staré záhrady 3 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   09.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 08.03.2004
   24.04.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 08.03.2004
   23.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   25.03.2005Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   23.03.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   22.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.10.2002Nové obchodné meno:
   CPK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v predmetoch podnikania
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   prenájom motorových vozidiel
   nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   28.10.2002Zrušené obchodné meno:
   ALIBO, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07 Skončenie funkcie: 06.06.2002
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   07.07.1995Nové predmety činnosti:
   záložne
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   ALIBO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07 Skončenie funkcie: 06.06.2002
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03