Vytvořte fakturu

BMC international - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Obchodní název BMC international
IČO 31396119
TIN 2020306277
DIČ SK2020306277
Datum vytvoření 09 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BMC international
Moskovská 4
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 149 238 €
Zisk 13 596 €
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,955,832
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,700,111
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,604,841
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,327,757
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 277,084
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 24,095,270
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,320
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 24,091,950
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,221,851
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,215,932
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 66,808
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,808
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 650
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,148,474
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 367
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 367
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,552
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 288
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,264
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,870
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 616
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 33,254
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,955,832
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,777,271
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,420,950
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,420,950
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 21,647
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 21,647
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 3,294,097
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 3,294,097
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,973,019
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,973,019
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,596
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,178,561
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,766,298
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 6,251,237
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 5,515,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 61
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,409,118
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 64,595
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,595
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 750
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,449
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 927
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,397
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,340,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,145
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,145
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 149,238
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 149,238
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 149,238
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141,541
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,611
D. Služby (účtová skupina 51) 96,530
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,043
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,493
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,917
4. Sociální náklady (527, 528) 633
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,084
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,200
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,200
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,697
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,097
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,139
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,139
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,139
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,279
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -3,320
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,599
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,860
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,557
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,596
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016