Vytvořte fakturu

ISTROCENTRUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.09.2015
Basic information
Obchodní název ISTROCENTRUM
IČO 31396224
TIN 2020305903
DIČ SK2020305903
Datum vytvoření 13 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ISTROCENTRUM
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 064 818 €
Zisk -403 641 €
Kapitál 9 940 094 €
Vlastní kapitál 5 978 659 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258303030
Date of updating data: 21.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,798,100
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,158
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,158
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,158
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,561,093
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,688,066
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 11,136
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,136
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 611,467
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,065,463
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,009,939
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,695,710
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,695,710
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 314,059
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 170
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,863,088
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,896
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,857,192
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 235,849
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 106,484
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 129,365
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,798,100
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,575,018
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,277
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,277
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,898,994
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,898,994
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -403,641
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,176,231
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,857
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,857
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,117,070
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 888,267
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 888,267
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,026,003
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 59,845
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 39,158
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 103,797
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 55,663
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55,663
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 641
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 46,851
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 20,149
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 26,702
Date of updating data: 21.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,064,818
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,064,772
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,533,219
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,457,112
D. Služby (účtová skupina 51) 4,305,251
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,761,548
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,331,980
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 385,225
4. Sociální náklady (527, 528) 44,343
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,026
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,069
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,069
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,830
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,383
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -468,401
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,302,409
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84,265
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 84,264
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 84,264
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,599
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,081
2. Ostatní náklady (562A) 15,081
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 29
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,489
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 67,666
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -400,735
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,906
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,906
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -403,641
Date of updating data: 21.09.2015
Date of updating data: 21.09.2015