Vytvořte fakturu

I. TRAN. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název I. TRAN.
IČO 31396402
TIN 2020322139
DIČ SK2020322139
Datum vytvoření 15 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I. TRAN.
Predmierska 229
02354
Turzovka
Financial information
Prodej a příjem 1 514 299 €
Zisk -131 663 €
Kapitál 1 756 076 €
Vlastní kapitál 1 391 561 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0414352559, 0414352314
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,733,945
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 918,608
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 915,058
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 26,094
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 109,653
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 779,311
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,550
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,550
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 803,798
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 656,797
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 248,108
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 95,944
3. Výrobky (123) - /194/ 312,745
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,328
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,328
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 102,190
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 95,952
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,952
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,594
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,644
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,483
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,760
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40,723
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,539
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,856
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,683
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,733,945
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,267,119
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,142
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,142
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,170,000
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,170,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 199,724
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 199,724
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -131,663
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 466,826
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,503
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,197
12. Odložený daňový závazek (481A) 8,306
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 181,703
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 107,771
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,771
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 40,710
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 24,235
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,892
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 95
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,681
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,681
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 243,939
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,514,299
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 732
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,540,854
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -55,062
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,775
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,612,217
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 610
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 553,812
D. Služby (účtová skupina 51) 109,885
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 810,149
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 610,521
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 187,874
4. Sociální náklady (527, 528) 11,754
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,071
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 106,517
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 106,517
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,173
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -97,918
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 822,217
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 72
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,021
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,692
2. Ostatní náklady (562A) 11,692
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 61
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,268
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,945
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -118,863
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,800
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 9,919
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -131,663
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017
 • IČO :31396402 TIN: 2020322139 DIČ: SK2020322139
 • Sídlo: I. TRAN., Predmierska 229, 02354, Turzovka
 • Datum vytvoření: 15 Červen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.12.1996Nové sidlo:
   Predmierska 229 Turzovka 023 54
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Klučka Janka Kráľa 2593 Čadca
   06.06.1996Noví spoločníci:
   SMREK s.r.o. IČO: 31 630 383 Rázusova 766 Čadca
   Ladislav Benedek Kalinčiakova 12 Senec
   JUDr. Anton Blaha Nad Lomom 5 Bratislava
   Ing. Ján Kľučka Janka Kráľa 2593 Čadca
   Ing. Ján Práznovský Hurbanova 2291 Čadca u Hluška
   Ing. Ivan Trančík Tupolevova 6/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Trančík Tupolevova 6/a Bratislava
   25.10.1995Nové predmety činnosti:
   majetkovo sa podieľať na obchodných spoločnostiach v rámci privatizácie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľska činnosť
   15.06.1995Nové obchodné meno:
   I. TRAN., s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným