Vytvořte fakturu

TATRA REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Obchodní název TATRA REAL
IČO 31396437
TIN 2020305892
DIČ SK2020305892
Datum vytvoření 16 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TATRA REAL
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 975 701 €
Zisk 589 012 €
Kapitál 13 413 241 €
Vlastní kapitál 6 083 761 €
Kontaktní informace
Email tatrareal@tatrareal.sk
webové stránky http://www.tatrareal.sk
Telefon(y) +421252963141, +421257267211, +421257267212, +421257267213, +421257267216, +421257267229, +421257267230, +421257267233, +421257267234, +421257267235
Fax(y) 0257267212
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,216,894
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,197,624
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,641
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,641
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,556,649
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,819,755
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,604,592
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,604
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 312
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 123,386
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,639,334
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 327,887
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,786,363
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 490
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 57,072
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 2,467,522
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,008,354
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 160,975
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 160,975
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,738,503
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 219,716
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 219,716
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 35,248
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 263,625
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 80,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,139,848
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 108,876
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,256
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 103,620
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,916
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,916
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,216,894
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,628,405
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,930
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,930
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 66,397
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,397
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -468,025
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -439,251
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -28,774
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,109,091
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,355,117
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -246,026
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 589,012
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,505,562
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,580,401
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,578,812
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,589
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,530,997
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 301,894
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 127,273
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,273
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,869
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,935
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,117
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,252
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 127,448
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,516
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,516
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,075,754
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 82,927
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 82,927
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,884,759
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,975,701
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,319,741
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 600,266
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55,694
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,191,270
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 95,087
D. Služby (účtová skupina 51) 330,074
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 391,465
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 290,700
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 93,125
4. Sociální náklady (527, 528) 7,640
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 35,240
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 147,668
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 147,668
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 274,785
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -104,667
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,618
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 784,431
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 894,580
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59,965
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 59,965
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 59,965
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84,697
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 81,268
2. Ostatní náklady (562A) 81,268
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,429
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,732
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 759,699
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 170,687
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 167,804
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 589,012
Date of updating data: 24.06.2016
Date of updating data: 24.06.2016