Vytvořte fakturu

PYRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.12.2016
Basic information
Obchodní název PYRA
IČO 31396623
TIN 2020330510
DIČ SK2020330510
Datum vytvoření 19 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PYRA
Vajnorská 103
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 672 387 €
Zisk -514 627 €
Kapitál 3 384 610 €
Vlastní kapitál 2 413 219 €
Kontaktní informace
Email pyra@pyra.eu
webové stránky http://www.pyra.eu
Mobile(y) +421903710301
Fax(y) 0249101301
Date of updating data: 30.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,237,748
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,888
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,888
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,888
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,210,822
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,915,788
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,915,777
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,012,071
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 572,176
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 572,176
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 439,830
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 282,963
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 124,370
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 158,593
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,038
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,038
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,237,748
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,889,963
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,173,365
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,152
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,152
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 63,103
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 63,103
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -514,627
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,347,785
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 947
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 947
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,292,691
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 653,066
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 653,066
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 631,705
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,418
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 785
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,479
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 238
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,397
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 997
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,400
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,750
Date of updating data: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,669,539
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,672,387
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,217,623
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 446,853
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,063
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,848
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,182,833
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,145,878
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 154,110
D. Služby (účtová skupina 51) 1,709,260
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,512
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,208
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,620
4. Sociální náklady (527, 528) 684
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,510
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,951
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,951
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,064
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -3,427
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141,975
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -510,446
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -344,772
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,687
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 2,678
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,986
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,071
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,915
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,299
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -511,745
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -514,627
Date of updating data: 30.12.2016
Date of updating data: 30.12.2016