Vytvořte fakturu

LE CHEQUE DEJEUNER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.02.2016
Basic information
Obchodní název LE CHEQUE DEJEUNER
IČO 31396674
TIN 2020321864
DIČ SK2020321864
Datum vytvoření 14 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 877 769 €
Zisk 4 763 465 €
Kapitál 44 367 672 €
Vlastní kapitál 4 413 972 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.chequedejeuner.sk
Telefon(y) +421232553545, +421232553525, +421255567080
Fax(y) 0232553545, 0232553525
Date of updating data: 17.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 55,636,338
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,291,651
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 101,181
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,661
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 93,520
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 113,163
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,635
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 263
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 110,265
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 26,077,307
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 22,493,252
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 3,584,055
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,415,664
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 111,623
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 111,623
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 208,742
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 169,378
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,378
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 39,364
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,026,776
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,953,364
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,153
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,935,211
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73,412
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 16,063,745
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 16,063,745
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,004,778
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 162,612
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,842,166
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,929,023
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,583
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,757
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,915,683
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 55,636,338
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,931,830
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 807,148
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 807,148
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 80,715
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 80,715
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 280,502
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 280,502
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,763,465
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,704,508
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,079
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 450
12. Odložený daňový závazek (481A) 5,629
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 35,819
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 35,819
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 49,355,501
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,750,412
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 475,749
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,274,663
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 106,288
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 73,487
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 686,022
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,739,292
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 306,938
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50,807
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 256,131
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 171
Date of updating data: 17.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,030,387
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,877,769
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,274,017
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 603,752
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,943,363
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,431,095
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 3,867
D. Služby (účtová skupina 51) 2,577,170
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,656,154
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,819,413
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 717,685
4. Sociální náklady (527, 528) 119,056
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,123
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 87,093
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 87,093
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 14,756
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169,105
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,934,406
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,261,885
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,265,987
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 41,145
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 41,145
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 639,756
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 639,756
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 585,086
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 485,022
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 100,064
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,894
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 151
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 27,742
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,238,093
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,172,499
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,409,034
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,419,968
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,934
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,763,465
Date of updating data: 17.02.2016
Date of updating data: 17.02.2016