Vytvořte fakturu

ŠKOLEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ŠKOLEX
IČO 31396763
TIN 2020321908
DIČ SK2020321908
Datum vytvoření 09 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠKOLEX
Horárska 12
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 633 515 €
Zisk -29 732 €
Kapitál 1 284 181 €
Vlastní kapitál 1 049 104 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.skolex.sk
Telefon(y) +421253418629, +421253418630
Mobile(y) +421905574430
Fax(y) 0233331724
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,279,394
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 180,267
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 173,056
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,075
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,101
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 152,571
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 10,309
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,211
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,211
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,094,393
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 410,489
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 334,269
3. Výrobky (123) - /194/ 62,297
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,923
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,424
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,424
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 143,233
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 139,016
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 139,016
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,207
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 538,247
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 278
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 537,969
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,734
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,734
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,279,394
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,019,372
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,706
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,706
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 682
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 682
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,041,716
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,041,716
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,732
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 260,022
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 44,596
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,023
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 43,573
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,143
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,143
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 197,359
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 90,612
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,612
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,955
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,851
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,406
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,684
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,851
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,924
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,563,342
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,633,515
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 72,580
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,457,469
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,293
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 44,033
V. Aktivace (účtová skupina 62) 6,538
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,969
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,633
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,652,338
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 56,137
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 737,172
D. Služby (účtová skupina 51) 299,192
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 474,090
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 334,789
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 116,067
4. Sociální náklady (527, 528) 23,234
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,981
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,857
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,857
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,968
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -90
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,031
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,823
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 521,412
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 451
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 37
XII. Kurzové zisky (663) 414
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,269
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,694
2. Ostatní náklady (562A) 1,694
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,880
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,695
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,818
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,641
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,091
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,887
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -796
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,732
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31396763 TIN: 2020321908 DIČ: SK2020321908
 • Sídlo: ŠKOLEX, Horárska 12, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Červen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava 21.10.2002
  Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava 21.10.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Dobrotka 3 353 € (50%) Mlynarovičova 3/94 Bratislava
  Ing. Miroslav Janso 3 353 € (50%) Kvačalova 45 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.07.2007Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   03.07.2007Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   03.12.2003Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   02.12.2003Zrušené sidlo:
   Súkennícka 5 Bratislava 821 09
   21.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   20.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   17.04.2000Noví spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   16.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   14.05.1998Nové sidlo:
   Súkennícka 5 Bratislava 821 09
   13.05.1998Zrušené sidlo:
   objekt ZŠ Košická ul. Bratislava 821 09
   09.06.1995Nové obchodné meno:
   ŠKOLEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   objekt ZŠ Košická ul. Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj školských, kancelárskych, reklamných a aranžérskych potrieb z mate- riálu /kov, drevo a plasty - polotovary/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta