Vytvořte fakturu

BANSKÉ PROJEKTY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BANSKÉ PROJEKTY
IČO 31396828
TIN 2020338001
DIČ SK2020338001
Datum vytvoření 13 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BANSKÉ PROJEKTY
Miletičova 23
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 773 250 €
Zisk 3 119 €
Kapitál 1 442 022 €
Vlastní kapitál 930 166 €
Kontaktní informace
Email banskeprojekty@banskeprojekty.sk
Telefon(y) +421252200600
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,208,803
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 936,520
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 936,520
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 931,406
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,114
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 267,994
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 117,460
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,399
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 116,061
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 125,267
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 120,002
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,002
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,265
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,267
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,068
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,199
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,289
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,289
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,208,803
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 933,285
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,570
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,570
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,303
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,303
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 103,793
2. Ostatní fondy (427, 42X) 103,793
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 807,500
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 807,500
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,119
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,518
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,259
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,778
12. Odložený daňový závazek (481A) 10,481
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,324
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,324
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 104,708
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 137,444
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 92,602
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,602
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,900
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,757
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,326
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,859
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,783
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,783
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 903,218
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 773,250
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 882,578
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -129,969
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,641
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 755,019
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,534
D. Služby (účtová skupina 51) 402,827
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 247,324
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 183,327
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,465
4. Sociální náklady (527, 528) 6,532
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,132
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 74,443
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 74,443
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,759
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,231
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 327,248
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,335
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,166
2. Ostatní náklady (562A) 7,166
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,163
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,323
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,908
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,789
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,927
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -138
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,119
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015