Vytvořte fakturu

DANUBIASERVICE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Obchodní název DANUBIASERVICE
IČO 31397549
TIN 2020306178
DIČ SK2020306178
Datum vytvoření 29 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DANUBIASERVICE
Rožňavská 30
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 609 307 €
Zisk 184 811 €
Kapitál 5 299 816 €
Vlastní kapitál 1 483 018 €
Kontaktní informace
Email info@danubiaservice.sk
webové stránky http://servisskoda.sk;http://www.danubiaservice.sk;http://www.generali.sk;http://www.servisskoda.sk;http://www.stkbratislava.sk
Telefon(y) +421248484110, +421244461597, +421244461593, +421248484120, +421248484130
Mobile(y) +421904608027, +421905608028
Fax(y) 0248484106
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,790,798
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 344,975
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,826
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,826
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 339,149
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 337,713
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,436
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,430,178
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,688,800
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 245,084
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 35,816
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,407,900
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 733,374
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 722,339
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,029
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 713,310
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,211
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,824
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,004
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,790
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 214
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,645
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,578
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,067
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,790,798
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,323,822
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 46,314
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 46,314
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 78,911
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,965
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,965
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,003,821
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,003,821
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 184,811
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,124,502
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,445
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,539
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,906
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,059,564
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,444,024
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,190
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,442,834
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 352,446
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,062
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 63,924
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 48,482
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 112,912
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,714
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 40,442
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 40,442
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,051
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 342,474
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 18,759
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 323,715
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,476,830
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,609,307
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,338,538
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,087,137
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -9,623
V. Aktivace (účtová skupina 62) 16,341
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 51,218
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125,696
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,350,073
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 28,793,163
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,542,762
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -2,048
D. Služby (účtová skupina 51) 1,285,103
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,445,653
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,040,326
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 362,011
4. Sociální náklady (527, 528) 43,316
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 91,920
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 100,765
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 100,765
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 45,686
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,004
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,065
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 259,234
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,813,413
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 257
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 257
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 257
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,394
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,390
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 249,097
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 64,286
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 60,416
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,870
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 184,811
Date of updating data: 03.05.2016
Date of updating data: 03.05.2016