Vytvořte fakturu

EDICULA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Obchodní název EDICULA
IČO 31397611
TIN 2020306167
DIČ SK2020306167
Datum vytvoření 19 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDICULA
Radvanská 29
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 852 €
Zisk 5 102 €
Kapitál 11 892 €
Vlastní kapitál -132 466 €
Kontaktní informace
Email edicula@chello.sk
Telefon(y) 0905833532
Mobile(y) 0905833532, 0908195239
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 46,479
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,599
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,599
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -2,484
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,083
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,880
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,077
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ -276
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 8,353
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 23,802
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 23,802
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,802
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,813
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,813
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,188
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 198
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 990
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,479
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -136,482
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,363
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 8,392
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -156,947
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -156,947
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,102
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,961
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 182,961
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,551
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,551
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 176,410
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,852
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,852
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,852
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,678
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,673
D. Služby (účtová skupina 51) 1,815
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 960
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,230
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,230
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,174
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,364
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,102
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,102
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016