Vytvořte fakturu

ISTRAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název ISTRAN
IČO 31397760
TIN 2020354765
DIČ SK2020354765
Datum vytvoření 03 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTRAN
Žitná 42
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 349 947 €
Zisk 2 789 €
Kapitál 217 852 €
Vlastní kapitál 44 368 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263828943, 0252633171, 0905863774, 828943
Mobile(y) 0905863774
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 220,746
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,448
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,448
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,448
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,498
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 51,959
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 51,959
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 57,078
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 51,793
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,793
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,285
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 90,461
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,237
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 85,224
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,800
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,800
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 220,746
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,920
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,828
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,828
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,789
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,239
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 45,891
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 32,990
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 12,901
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 133,348
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 143,810
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,810
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 525
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,898
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) -13,885
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 587
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 587
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 349,908
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 349,947
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 342,548
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,360
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 339,265
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 80,432
D. Služby (účtová skupina 51) 122,596
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 111,846
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 73,899
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,994
4. Sociální náklady (527, 528) 13,953
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,335
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,640
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,640
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 416
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,682
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 146,880
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,117
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,293
2. Ostatní náklady (562A) 1,293
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 162
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,662
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,108
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,574
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,785
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,785
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,789
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016