Vytvořte fakturu

SETING Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SETING Bratislava
IČO 31397778
TIN 2020354600
DIČ SK2020354600
Datum vytvoření 04 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SETING Bratislava
Vranovská 6
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 736 798 €
Zisk 12 223 €
Kapitál 496 962 €
Vlastní kapitál 201 951 €
Kontaktní informace
Email info@seting.sk
webové stránky http://www.seting.sk
Telefon(y) +421263810251, +421263810253
Fax(y) 0263810253
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 455,127
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,569
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,569
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,569
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 423,617
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 25,037
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,783
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 11,254
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 325,300
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 323,022
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 323,022
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 819
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,459
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 73,280
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 38,605
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,675
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,941
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,941
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 455,127
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,858
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 152,927
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,899
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,899
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 27,809
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,809
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,223
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 245,269
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 235,444
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 120,656
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,656
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,543
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,786
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,953
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,262
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,244
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,825
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,825
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 736,859
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 736,798
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 736,859
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -17,577
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,516
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 721,385
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 438,132
D. Služby (účtová skupina 51) 56,565
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 204,343
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 151,291
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,745
4. Sociální náklady (527, 528) 8,307
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 909
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,795
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,795
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,641
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,413
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 224,585
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 249
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -245
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,168
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,945
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,945
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,223
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015