Vytvořte fakturu

KVANT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.03.2016
Basic information
Obchodní název KVANT
IČO 31398294
TIN 2020330565
DIČ SK2020330565
Datum vytvoření 13 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KVANT
84248
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 134 772 €
Zisk 2 419 626 €
Kapitál 7 846 994 €
Vlastní kapitál 1 952 073 €
Kontaktní informace
Email kvant@kvant.com
webové stránky http://www.kvant.sk
Telefon(y) +421265411344, +421265411353
Fax(y) 0265411344
Date of updating data: 02.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,934,338
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,674,152
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 88,446
2. Software (013) - /073, 091A/ 55,182
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 33,264
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,579,067
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 402,054
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 815,489
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,157,084
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 185,990
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 18,450
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,639
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,902,138
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,329,534
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,599,695
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,589,356
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,140,483
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 14,727
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 14,727
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,006,485
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,770,157
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,770,157
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,228
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 216,100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,551,392
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 67,840
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,483,552
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 358,048
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 357,687
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,934,338
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,474,285
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 21,465
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,465
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,419,626
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,037,272
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26,825
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,973
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 21,852
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 300,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,464,308
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,298,162
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,298,162
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,581,973
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 67,198
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 41,254
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 445,167
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,554
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 89,221
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 89,221
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,156,918
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 422,781
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 24,330
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 398,451
Date of updating data: 02.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,953,095
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,134,772
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,571,289
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 8,557,034
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,824,772
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 85,188
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 96,489
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,744,451
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,542,905
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,761,732
D. Služby (účtová skupina 51) 3,718,217
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,208,222
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 867,666
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 298,682
4. Sociální náklady (527, 528) 41,874
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,108
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 349,278
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 349,278
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 74,741
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 32,568
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,680
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,390,321
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,930,241
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106,663
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,314
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,314
XII. Kurzové zisky (663) 101,744
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,605
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 383,682
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 43,110
2. Ostatní náklady (562A) 43,110
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 278,989
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61,583
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -277,019
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,113,302
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 693,676
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 714,334
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -20,658
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,419,626
Date of updating data: 02.03.2016