Vytvořte fakturu

Terraprojekt - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Terraprojekt
IČO 31398570
TIN 2020330587
DIČ SK2020330587
Datum vytvoření 29 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Terraprojekt
Podunajská 24
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 192 346 €
Zisk 154 322 €
Kapitál 895 444 €
Vlastní kapitál 703 035 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245523771, +421245523774
Fax(y) 0245523103
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,091,261
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,774
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,352
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,139
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,213
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,422
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,422
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,065,291
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 185
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 185
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 842,865
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 335,177
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,177
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 507,460
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 228
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 222,241
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,161
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 220,080
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,196
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,196
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,091,261
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 857,357
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 120,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 120,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 24,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 371,783
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 371,783
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 187,252
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 187,252
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 154,322
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 233,481
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,169
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,169
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 208,445
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 141,036
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 141,036
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,060
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,228
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,121
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,867
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,867
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 423
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 423
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,192,346
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,192,346
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,192,346
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,016,592
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,362
D. Služby (účtová skupina 51) 447,853
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 431,699
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 309,325
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 113,528
4. Sociální náklady (527, 528) 8,846
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,030
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,069
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,069
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 49,784
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,795
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 175,754
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 719,131
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 33
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 33
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 139
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 139
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 175,648
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,326
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 21,326
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 154,322
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015