Vytvořte fakturu

IMMO Xpert - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Obchodní název IMMO Xpert
IČO 31398600
Datum vytvoření 18 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMO Xpert
Boženy Němcovej 8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 67 862 €
Zisk -73 796 €
Kapitál 661 323 €
Vlastní kapitál 652 002 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258269202
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 600,142
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 592,401
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 592,401
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 390,198
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,059
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 144
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,160
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,006
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,006
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,006
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,154
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 133
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,021
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 581
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 581
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 600,142
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 578,206
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,087
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,087
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,109
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,109
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 639,806
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 639,806
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -73,796
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,936
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 403
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 403
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,533
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 107
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 553
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 242
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 631
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,000
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 62,861
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 67,862
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 62,861
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 138,929
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,477
D. Služby (účtová skupina 51) 10,393
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 56,313
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,083
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,283
4. Sociální náklady (527, 528) 1,947
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,411
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40,335
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40,335
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -71,067
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,991
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,730
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 174
2. Ostatní náklady (562A) 174
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,556
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,729
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -73,796
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -73,796
Date of updating data: 06.06.2016
Date of updating data: 06.06.2016