Vytvořte fakturu

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.11.2015
Basic information
Obchodní název Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo
IČO 31398669
TIN 2020312921
DIČ SK2020312921
Datum vytvoření 19 Červenec 1995
Company category Družstvo
Sídlo Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo
Hlohovecká 2
95141
Lužianky
Financial information
Prodej a příjem 278 615 €
Zisk 20 695 €
Kapitál 373 226 €
Vlastní kapitál 330 306 €
Kontaktní informace
Email zchod@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0376546267, 0376546237
Date of updating data: 03.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 95,651
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 95,651
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,274
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) -51,765
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 292,771
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 892
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 51,237
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 229,600
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 388,422
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 349,202
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 49,980
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 49,980
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 29,311
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 186,842
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) -5,503
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 67,876
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,696
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,220
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,975
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,183
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,399
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,899
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,000
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,885
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,062
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 278,615
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 930
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 125,924
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -9,470
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 161,231
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 247,509
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 815
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,503
C. Služby (účtová skupina 51) 64,425
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 141,289
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,806
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,424
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 247
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,106
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,641
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 22
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 22
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,742
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 37
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,705
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,720
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,386
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,691
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,695
Date of updating data: 03.11.2015
Date of updating data: 03.11.2015