Vytvořte fakturu

KROMBERG & Schubert - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.10.2016
Basic information
Obchodní název KROMBERG & Schubert
IČO 31398693
TIN 2020338144
DIČ SK2020338144
Datum vytvoření 13 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KROMBERG & Schubert
Priemyselný areál 3206
Kolárovo
Financial information
Prodej a příjem 42 681 369 €
Zisk 632 546 €
Kapitál 19 467 269 €
Vlastní kapitál 14 064 614 €
Kontaktní informace
Email kssk@kroschu.com
Telefon(y) 0357846101, 0357846800
Fax(y) 0357846764
Date of updating data: 13.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,094,775
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,507,792
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 25,491
2. Software (013) - /073, 091A/ 15,415
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 10,076
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,482,301
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 468,305
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,013,996
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,542,882
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,237,432
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,740,913
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 295,825
3. Výrobky (123) - /194/ 194,700
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,994
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 705,101
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 500,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500,000
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 205,101
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,301,961
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,951,607
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,923,169
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,438
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 331,872
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,482
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 298,388
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,368
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 293,020
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 44,101
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 44,101
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,094,775
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,636,060
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 603,514
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 603,514
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 400,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 400,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 632,546
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,457,475
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 234,205
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 142,856
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 32,984
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 58,365
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,680,558
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,603,240
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 218,515
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,384,725
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 142,856
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 512,713
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 309,904
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,059
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57,786
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 542,712
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 124,717
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 417,995
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,240
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,240
Date of updating data: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,572,308
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,681,369
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 348,987
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 39,598,098
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 625,223
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 48,165
V. Aktivace (účtová skupina 62) 8,570
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,139,148
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 913,178
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,841,142
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 343,198
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,228,121
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -402
D. Služby (účtová skupina 51) 4,981,018
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,976,580
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,060,367
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,473,093
4. Sociální náklady (527, 528) 443,120
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,678
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,240,533
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,240,533
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 908,037
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,499
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141,878
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 840,227
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,077,108
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 149,793
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 138,544
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 138,469
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 75
XII. Kurzové zisky (663) 11,249
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85,426
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 25,071
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 19,708
2. Ostatní náklady (562A) 5,363
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 28,663
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 31,692
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 64,367
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 904,594
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 272,048
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 252,581
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 19,467
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 632,546
Date of updating data: 13.10.2016
Date of updating data: 13.10.2016
 • IČO :31398693 TIN: 2020338144 DIČ: SK2020338144
 • Sídlo: KROMBERG & Schubert, Priemyselný areál 3206, Kolárovo
 • Datum vytvoření: 13 Červenec 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.07.1998Nové sidlo:
   Priemyselný areál 3206 Kolárovo
   24.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ing. Harald Reiszner dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 13 Dunajská Streda 929 01
   13.06.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   26.09.1996Noví spoločníci:
   KROMBERG & Schubert Austria GmbH & Co. KG Ungargasse 111 Oberpullendorf Rakúska republika
   13.07.1995Nové obchodné meno:
   KROMBERG & Schubert s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod