Vytvořte fakturu

NOXI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Obchodní název NOXI
IČO 31398766
TIN 2020306365
DIČ SK2020306365
Datum vytvoření 07 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOXI
Miletičova 23
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 626 883 €
Zisk 3 153 €
Kapitál 393 042 €
Vlastní kapitál 49 327 €
Kontaktní informace
Email noxi@noxi.sk
Telefon(y) 0244453641, 0917536354
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 552,326
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,049
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,049
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,049
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 525,301
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 354,506
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,189
3. Výrobky (123) - /194/ 272,522
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 958
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 70,837
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 153,702
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 143,889
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,889
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,481
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 332
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,093
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,621
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,472
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 976
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 976
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 552,326
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,025
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 11,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,431
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 42,024
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -53,455
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,153
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,301
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 21,321
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 19,798
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 19,798
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,523
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 518,610
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 196,905
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,905
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 293,225
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,564
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,237
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,223
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,456
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,370
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,370
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 605,381
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 626,883
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 597,864
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 27,924
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,095
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 622,068
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,052
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 194,530
D. Služby (účtová skupina 51) 308,409
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 104,312
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 77,520
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,955
4. Sociální náklady (527, 528) 1,837
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 701
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,231
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,231
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,833
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,815
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,797
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,423
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 6,422
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,125
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 727
2. Ostatní náklady (562A) 727
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,986
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,412
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -702
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,113
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,153
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017