Vytvořte fakturu

S - TEAM Lab - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S - TEAM Lab
IČO 31398936
TIN 2020347538
DIČ SK2020347538
Datum vytvoření 11 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - TEAM Lab
Martina Granca 3451/10
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 522 100 €
Zisk 62 418 €
Kapitál 371 219 €
Vlastní kapitál 280 583 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265427968, 0911212777
Mobile(y) 0911212777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 841,258
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 50,347
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 50,347
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 276
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,787
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,284
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 785,800
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 164,022
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 160,053
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,969
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 209,607
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 196,441
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196,441
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 412,171
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,071
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 396,100
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,111
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,111
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 841,258
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 426,201
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,918
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,918
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,713
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,826
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,826
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 337,326
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 337,622
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -296
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,418
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 415,057
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,050
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,050
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 412,564
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 273,271
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,271
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,313
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,992
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,188
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,017
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 783
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 470
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 470
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 973
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 515,057
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 522,100
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 392,057
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 25,928
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 97,072
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,208
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,835
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 442,385
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 175,856
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,730
D. Služby (účtová skupina 51) 41,458
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 169,722
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 123,568
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,957
4. Sociální náklady (527, 528) 5,197
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,563
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,251
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,251
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,137
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,668
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 79,715
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 264,013
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 840
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 458
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 458
XII. Kurzové zisky (663) 382
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 296
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 295
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 544
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 80,259
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,841
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,841
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,418
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31398936 TIN: 2020347538 DIČ: SK2020347538
 • Sídlo: S - TEAM Lab, Martina Granca 3451/10, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Bezek, CSc. Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02 11.07.1995
  Ing. Vladimír Bilík, CSc. Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 27.08.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Bezek, CSc. 8 834 € (44.4%) Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02
  Ing. Vladimír Bilík, CSc. 7 737 € (38.8%) Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
  Mária Bilíková 1 097 € (5.5%) Tehelná 838/8 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
  Ing. Ján Eštok 750 € (3.8%) Bilíkova 30 Bratislava 841 02
  Ing. František Hutira 750 € (3.8%) Bratislava 831 03
  Ing. Zdeno Kardoš 750 € (3.8%) Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.10.2013Nové sidlo:
   Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Tehelná 900 42
   Mária Bilíková Tehelná 838/8 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   Ing. Ján Eštok Bilíkova 30 Bratislava 841 02
   Ing. František Hutira Tehelná 3064/25 Bratislava 831 03
   Ing. Zdeno Kardoš Istrijská 6079/14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 Vznik funkcie: 27.08.1999
   30.09.2013Zrušené sidlo:
   Chrobákova 2 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Mária Bilíková časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 27.08.1999
   05.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.07.1995
   04.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Viera Bezeková Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.07.1995
   19.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 27.08.1999
   18.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   11.05.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   10.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   04.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Viera Bezeková Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Mária Bilíková časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   03.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   15.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   14.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   09.12.1996Nové predmety činnosti:
   leasing
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   S - TEAM Lab, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Chrobákova 2 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   organizovanie odborných kurzov a seminárov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a programovania
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava