Vytvořte fakturu

Ultra Print - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ultra Print
IČO 31399088
TIN 2020330620
DIČ SK2020330620
Datum vytvoření 12 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ultra Print
Pluhová 49
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 690 183 €
Zisk -47 654 €
Kapitál 267 920 €
Vlastní kapitál 21 304 €
Kontaktní informace
Email ultraprint@ultraprint.eu
webové stránky http://www.ultraprint.eu
Telefon(y) +421243412464
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 250,966
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 125,799
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 111,949
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,655
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 110,294
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 13,850
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 13,850
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,992
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,097
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,647
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,450
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 79,564
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 79,564
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,564
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,331
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,609
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,722
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,175
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,175
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 250,966
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,650
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 328,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 341,640
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -13,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,180
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,180
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 3,320
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 3,320
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -277,836
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -277,836
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,654
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,316
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,044
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 871
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 19,173
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 49,990
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 169,367
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 130,285
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,285
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,175
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,924
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,166
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,817
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 915
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 915
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 670,140
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 690,183
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 670,140
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,416
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,794
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 729,531
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 266,069
D. Služby (účtová skupina 51) 230,644
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 200,327
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 143,038
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,304
4. Sociální náklady (527, 528) 6,985
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 853
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,432
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,432
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,243
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,963
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,348
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 178,843
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,428
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,045
2. Ostatní náklady (562A) 4,045
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 205
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,178
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,426
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -44,774
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,654
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399088 TIN: 2020330620 DIČ: SK2020330620
 • Sídlo: Ultra Print, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 18.08.1995
  Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42 18.08.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miriam Holčíková 1 760 € (0.5%) 231 Miloslavov 900 42
  Mgr. Ján Holčík 4 880 € (1.4%) 231 Miloslavov 900 42
  Ultra Print Digital, s. r. o. 335 000 € (98.1%) Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2014Noví spoločníci:
   Ultra Print Digital, s. r. o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   10.01.2014Zrušeny spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   25.02.2010Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   29.01.2010Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   28.01.2010Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Technická 7 Bratislava 821 04
   06.03.2008Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Technická 7 Bratislava 821 04
   05.03.2008Zrušené sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Krajinská 1 Bratislava 821 06
   29.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb- obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Krajinská 1 Bratislava 821 06
   01.01.2005Nové obchodné meno:
   Ultra Print, s.r.o.
   31.12.2004Zrušené obchodné meno:
   MON.COM, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   03.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42
   Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 18.08.1995
   Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 18.08.1995
   02.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   22.07.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   13.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   11.09.2000Nové obchodné meno:
   MON.COM, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba - ofsetová tlač
   viazanie kníh a konečné spracovanie
   10.09.2000Zrušené obchodné meno:
   Fin Invest, s.r.o.
   21.06.2000Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom automobilov
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   20.08.1996Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   výskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   19.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Bc. Miriam Prokešová Š. Moyzesa 3/2 Žiar nad Hronom 965 01
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   12.07.1995Nové obchodné meno:
   Fin Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod a veľkoobchod
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho prenajímania
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Bc. Miriam Prokešová Š. Moyzesa 3/2 Žiar nad Hronom 965 01
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01