Vytvořte fakturu

ARIES 94 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARIES 94
IČO 31399614
TIN 2020821737
DIČ SK2020821737
Datum vytvoření 31 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARIES 94
Tuhovská 3
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 860 937 €
Zisk 721 402 €
Kapitál 2 319 285 €
Vlastní kapitál 1 966 217 €
Kontaktní informace
Email aries@sk.linde-gas.com
Telefon(y) 0244462916, 0249102525
Fax(y) 0244462916
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,628,454
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,263,191
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,263,191
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,260,191
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,000
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,363,232
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 284,962
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 152,096
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 132,866
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 10,810
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 10,810
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 709,873
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 709,873
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 709,873
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 357,587
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,199
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 355,388
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,031
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,031
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,628,454
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,187,618
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,980
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,980
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,455,597
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,505,906
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,309
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 721,402
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 440,836
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,706
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,706
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 425,824
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 294,639
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,365
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 285,274
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,809
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,823
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 113,553
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,306
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,586
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,720
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,861,314
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,860,937
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 476,631
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,290,554
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 91,726
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,026
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,926,648
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 296,459
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 492,432
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 347,165
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 256,353
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 178,457
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 70,415
4. Sociální náklady (527, 528) 7,481
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,618
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 497,986
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 497,986
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 48,525
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,115
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,225
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 934,289
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,631,129
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 376
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 376
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 376
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,487
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 260
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,227
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,111
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 932,178
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 210,776
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 207,100
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,676
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 721,402
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399614 TIN: 2020821737 DIČ: SK2020821737
 • Sídlo: ARIES 94, Tuhovská 3, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Konôpka Záhonok 488/9 Zvolen 960 01 07.04.2015
  Ing. Pavel Bízek U družstva Tempo 241/19 Praha 4 142 00 Česká republika 07.04.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Linde Gas k. s. 6 639 € (100%) Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Konôpka Záhonok 488/9 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 07.04.2015
   Ing. Pavel Bízek U družstva Tempo 241/19 Praha 4 142 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.04.2015
   21.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Purdeš Znievska 32 Bratislava
   Martin Galbavý Bazová 3722/54 Chorvátsky Grob 900 25
   08.11.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok
   26.02.2013Nové sidlo:
   Tuhovská 3 Bratislava 831 06
   25.02.2013Zrušené sidlo:
   Odborárska 23 Bratislava 831 02
   20.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mráz 497 Rovinka 900 41
   17.09.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti neštátnym zdravotníckym zariadením: agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti
   Noví spoločníci:
   Linde Gas k. s. IČO: 31 373 861 Tuhovská 3 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mráz 497 Rovinka 900 41
   16.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Linde Technické Plyny Slovensko k.s. IČO: 31 373 861 Odborárska 23 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mráz Školská 268 Rovinka
   07.03.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   10.12.2001Nové sidlo:
   Odborárska 23 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Linde Technické Plyny Slovensko k.s. IČO: 31 373 861 Odborárska 23 Bratislava 831 02
   09.12.2001Zrušené sidlo:
   Školská 268 Rovinka 900 41
   Zrušeny spoločníci:
   LINDE TECHNOPLYN a.s. IČO: 00 011 754 U Technoplynu 1324 Praha 9 198 00 Česká republika
   22.02.2001Noví spoločníci:
   LINDE TECHNOPLYN a.s. IČO: 00 011 754 U Technoplynu 1324 Praha 9 198 00 Česká republika
   21.02.2001Zrušeny spoločníci:
   AGA GAS, spol. s r.o. IČO: 40 764 061 Molákova 576 Praha 8 186 00 Česká republika
   14.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Purdeš Znievska 32 Bratislava
   Martin Galbavý Bazová 3722/54 Chorvátsky Grob 900 25
   13.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Dzurilla Narcisova 46 Bratislava 821 01
   Ing. František Horváth Závadská 4 Bratislava
   19.01.2000Nové predmety činnosti:
   výroba a opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   18.01.2000Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   08.04.1999Noví spoločníci:
   AGA GAS, spol. s r.o. IČO: 40 764 061 Molákova 576 Praha 8 186 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Dzurilla Narcisova 46 Bratislava 821 01
   Ing. František Horváth Závadská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mráz Školská 268 Rovinka
   07.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Janda Novodvorská 171/32 Praha 140 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Školská 268 Rovinka 900 41
   Ing. Zdeněk Kalista Pujmanové 877 Praha 140 00 Česká republika
   Ing. Libor Trličík Betlémska 7 Praha 110 00 Praha 1
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Janda Novodvorská 171/32 Praha 140 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Školská 268 Rovinka 900 41
   08.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Boris Janda Novodvorská 171/32 Praha 140 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Školská 268 Rovinka 900 41
   Ing. Zdeněk Kalista Pujmanové 877 Praha 140 00 Česká republika
   Ing. Libor Trličík Betlémska 7 Praha 110 00 Praha 1
   07.01.1999Nové sidlo:
   Školská 268 Rovinka 900 41
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Janda Novodvorská 171/32 Praha 140 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Školská 268 Rovinka 900 41
   Ing. Zdeněk Kalista Pujmanové 877 Praha 140 00 Česká republika
   Ing. Libor Trličík Betlémska 7 Praha 110 00 Praha 1
   06.01.1999Zrušené sidlo:
   Koreničova 11 Bratislava 811 03
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   ARIES 94 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koreničova 11 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Janda Novodvorská 171/32 Praha 140 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Školská 268 Rovinka 900 41
   Ing. Zdeněk Kalista Pujmanové 877 Praha 140 00 Česká republika
   Ing. Libor Trličík Betlémska 7 Praha 110 00 Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Janda Novodvorská 171/32 Praha 140 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Školská 268 Rovinka 900 41