Vytvořte fakturu

ROKOS Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Obchodní název ROKOS Bratislava
IČO 31399789
TIN 2020330653
DIČ SK2020330653
Datum vytvoření 02 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROKOS Bratislava
Hradská 7, P.O.BOX 27
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 396 343 €
Zisk 411 713 €
Kapitál 676 669 €
Vlastní kapitál 262 914 €
Kontaktní informace
Email rokos@rokosba.sk
Telefon(y) 0245520629, 45520629
Mobile(y) 0911463643, 0911733391, 0911765006
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,292,494
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 70,590
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 70,590
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 61,704
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 66
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 8,820
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,214,088
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,044
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,044
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) -2,926
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ -2,926
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,075,477
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,075,477
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,075,477
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 132,493
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,570
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 129,923
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,816
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,816
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,292,494
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 674,626
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,969
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,969
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,653
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,653
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 85,291
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 94,217
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,926
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 411,713
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 617,868
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,705
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,705
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 580,093
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 357,176
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357,176
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,181
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,209
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 132,535
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,992
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,070
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,070
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,396,343
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,444,654
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -53,900
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,691
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 898
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,858,986
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 812,926
D. Služby (účtová skupina 51) 1,370,458
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 607,078
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 459,131
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 139,558
4. Sociální náklady (527, 528) 8,389
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,343
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,041
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,041
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,926
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,214
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 537,357
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,207,370
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 88
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 53
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 53
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 35
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 502
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 61
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 441
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -414
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 536,943
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 125,230
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 125,230
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 411,713
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016