Vytvořte fakturu

JUNIOR GAME - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.05.2016
Basic information
Obchodní název JUNIOR GAME
IČO 31399878
TIN 2020874262
DIČ SK2020874262
Datum vytvoření 03 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUNIOR GAME
Bebravská 11
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 381 425 €
Zisk -256 617 €
Kapitál 8 560 624 €
Vlastní kapitál 5 824 742 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244256424, 0244257333, 0244441635, 0905666695, 024257333, 0244255733
Mobile(y) 0905666695
Date of updating data: 04.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,220,215
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 161,025
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 21,945
2. Software (013) - /073, 091A/ 21,945
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 139,080
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,887
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 120,193
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,969,492
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,802,025
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 96,951
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,951
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,705,074
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,167,467
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,394
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,152,073
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 89,698
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28,377
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 61,321
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,220,215
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,590,352
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,939
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,194
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,481,836
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,481,836
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -256,617
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,593,668
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -8,175
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,150
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 23,963
12. Odložený daňový závazek (481A) -38,288
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,587,171
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 905,276
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 905,276
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 175,923
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,618
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,802
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,985
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 474,537
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,672
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,672
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 36,195
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 36,195
Date of updating data: 04.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,381,425
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,604,043
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 388
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -223,006
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,730,303
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 53,317
D. Služby (účtová skupina 51) 3,478,866
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 486,801
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 345,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 120,706
4. Sociální náklady (527, 528) 20,871
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,605,269
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 50,347
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 50,347
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,563
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 47,204
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,936
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -348,878
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,071,860
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,602
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 70,283
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 70,283
XII. Kurzové zisky (663) 87
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 232
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,018
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 31
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,987
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 52,584
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -296,294
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -39,677
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,266
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -55,943
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -256,617
Date of updating data: 04.05.2016
Date of updating data: 04.05.2016